Inställning till testning och vad räknas som testning : Intervju och survey riktad till företag och utvecklare inom webbutveckling

Detta är en M1-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

Sammanfattning: Testning görs för att se till att vår kod fungerar som den ska och upptäcka eventuella fel som gjorts under utvecklingen. Målet med undersökningen är att ta reda på om det finns några skillnader på hur företag ser på testning och hur utvecklare ser på testning. Vilket värde har testning för företag och utvecklare? Arbetet undersöker också om utforskande testning räknas som en giltig metod för testning inom webbutveckling bland företag och utvecklare. I undersökningen utfördes en intervjuundersökning på två företag av olika storlekar och brancher. Intervjuerna tog reda på hur de företagen såg på testning och hur de utförde sin testning. En enkät skapades utifrån svaren från de två intervjuerna som sedan skickades ut till utvecklare. 41 webbutvecklare svarade på enkäten och resultaten från enkäten visar att det finns skillnader på hur företag testar sin kod. Det som skiljde dem åt mest var om de har en policy eller inte för hur testning ska göras. Resultaten visade även på att det finns skillnader på hur utvecklare använder testning, nämligen till vilken grad de gör testning på arbetsrelaterade och privata projekt. Det alla har gemensamt, företag och utvecklare är att de har en positiv syn på testning. Det värde testning har för både företag och utvecklare är att det gör en utvecklare mer bekväm i sin utveckling. Det gör även koden mer strukturerad, de berättar också att testning är en fundamental del i utvecklingsprocessen. Resultaten gällande utforskande testning visar att den metoden av testning är en giltig metod för testning inom webbutveckling. Det finns fortfarande utvecklare som anser att utforskande tester inte är en giltig metod för testning. Resultatet från undersökningen ger en insyn i hur företag och utvecklare ser på testning och vilka åsikter de har angående testning. Den berättar också vilket värde testning har för både företag och utvecklare och att utforskande testning är ett värdefullt verktyg inom webbutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)