SUGARDATING En kvalitativ intervjustudie kring ungas attityder till sugardating

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Sugardating är ett fenomen som har rapporterats och uppmärksammats men som i mindre grad utforskats med vetenskaplig grund i Sverige. Syftet med denna studie var att få en förståelse för vilka attityder och föreställningar som unga har kring fenomenet sugardating. Vidare ville vi utforska vilka gränsdragningar som görs mellan sugardating och prostitution samt vad unga tror kan tänkas påverka ett eventuellt inträde i sugardating. Studiens metodologiska utgångspunkt var en kvalitativ forskningsansats baserad på semistrukturerade intervjuer tillsammans med 7 individer i åldrarna 18-25 år från olika delar av landet. Materialet analyserades genom en tematisk analys och resulterade i tre huvudteman kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Det teoretiska ramverket bestående av begreppen fält och kapital, roller samt sex och intimitet härleddes induktivt utifrån det insamlade materialet. Resultatet av vår insamlade empiri visar på att det finns en vansklighet att definiera sugardating och fenomenet diskuteras i termer som avtal, relation, sex mot ersättning och prostitution. Respondenternas föreställningar om de som deltar i sugardating handlade bland annat om att sugardaddies/mamas är äldre individer som besitter ett större ekonomiskt kapital än deras binära opposition sugarbabes/toyboys. Genom studien framkom även att ungas attityder till sugardating kan ha att göra med både lagstiftning och normer kring sex och intimitet och möjliga faktorer som respondenterna trodde kunde tänkas locka unga att ingå i sugardating var sociala medier, ekonomiska anledningar och behov av bekräftelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)