Väljer du rätt café för dig? : En studie om konsumentbeteende vid val av caféer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Väljer du rätt café för dig? - En studie om konsumentbeteende vid val av caféer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Caroline Lindberg och Elina Lundström Handledare: Jonas Kågström Datum: Mars - 2019 Syfte: Analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med utgångspunkt i ett deduktivt förhållningssätt. Genom en webbaserad enkätundersökning som tilldelades 181 stycken respondenter i åldrarna 15– 90. Datan bearbetades i analys- och statistikprogrammet SPSS genom en deskriptiv-, faktor-, korrelations- och klusteranalys. Slutsats: Utifrån vår studie kan vi se att den evolutionära teorin i vissa fall stämmer överens med vårt resultat och att det finns tendenser till att individer handlar för att lösa problem som kan ligga i deras “fas”. När vi kollar på våra olika analyser så kan vi se att det finns vissa samband mellan de evolutionära teorierna och hur människor handlar. Studien styrker även att kvinnor i ovulationsfasen har en större benägenhet att unna sig något. Vi kan se en logisk koppling utifrån vårt resultat, att kvinnor i yngre ålder (innan klimakteriet), påverkas mer av ovulationfasen än äldre kvinnor. Uppsatsens bidrag: I vår studie utgår vi ifrån att alla människor går igenom faser som är evolutionärt grundade, vilket är teorin som Griskevicius och Kenrick bygger sin teori på. De menar att evolutionära teorier och fundamentala motiv är en orsak till människors konsumentbeteende. Men vi vill påstå att vi kan se att det finns ett evolutionärt beteendesätt som inte alltid är rationellt, utan som är irrationellt. I vårt resultat kan vi se att Griskevicius och Kenricks teorier om att det finns en evolutionär påverkan stämmer i vissa sammanhang, men inte alltid. Som ett fortsatt bidrag kan vi se att studiens resultat kan utnyttjas av marknadsförare för att kvinnor i yngre ålder har andra preferenser och vill unna sig något under ovulationsfasen, vilket kan göra att de känner större köpvilja och större behov att unna sig. Därför vill vi, som ett andra bidrag, föreslå att man inte enbart ska använda den evolutionära teorin, då de inte säger hela sanningen om hur en konsument kommer att bete sig. Teorin kan ge en vägledning om hur konsumenter beter sig, men man måste även ta hänsyn till att konsumenter inte alltid lever som de lär. Förslag till vidare forskning: Vårt förslag på vidare forskning är att undersöka den evolutionära konsumentteorin under ett helt livsspann, det vill säga att man följer flera personer genom livet för att se hur dessas konsumentbeteenden ändras beroende på vilken fas i livet de befinner sig i. Med bakgrund av vår studie och enkätundersökning vill vi föreslå att vidare forskning ska göras i större skala och därmed få fler svar från respondenter i åldersspannen och faserna. Vi vill även föreslå att att andra demografiska frågor, som till exempel om man har barn eller ej, skulle kunna inkluderas för att undersöka närmare vilken livsfas människan befinner sig i. Ett sista förslag till vidare forskning är att använda denna studie för att undersöka samma teorier om konsumentbeteende, men tillämpa dessa på något annat än caféer, för att undersöka om resultatet kvarstår när konsumenten står inför val av något annat än café. Nyckelord: Evolutionära behov, fundamentala motiv, konsumentbeteenden, irrationellt konsumentbeteende, praxeoloxi, nudging, livsstadier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)