Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Sammanfattning: Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. Sjukdomsförloppet går dock fort och utan behandling i tid riskerar man att förlora både tackan och ofödda lamm. Därför är det av stort intresse att undvika hypokalcemi. Hos högavkastande mjölkkor är problemet relativt vanligt (kalvningsförlamning) och mycket forskning har bedrivits på kalciumbrist hos kor. Betydligt mindre forskning har gjorts på får och därför är syftet med denna litteraturstudie att skapa en överblick över faktorer som påverkar kalciumomsättningen hos tackor under högdräktighet och tidig laktation, samt undersöka hur hypokalcemi kan undvikas. Några av de metoder som används som förebyggande åtgärd för mjölkkor undersöks med avseende på användbarhet för får. För att upprätthålla vitala biologiska funktioner i kroppen måste koncentrationen av kalciumjoner i blodet hållas på en stabil nivå. Detta sker genom upptag av kalcium från födan via mag-tarmkanalen, genom utsöndring av kalcium via njurarna, samt genom utbyte av kalcium mellan plasman och skelettet. Regleringen styrs hormonellt och de viktigaste hormonerna för att undvika hypokalcemi är Parathormon (PTH) och kalcitriol. Under sen dräktighet och tidig laktation ökar tackans kalciumbehov kraftigt. Absorptionen från digestionskanalen hinner inte öka i samma takt, och en ansenlig mängd kalcium tas från skelettet. Omsättningen av kalcium kan påverkas av andra mineralämnen, så som fosfor och magnesium. Att ge en mycket låg kalciumgiva tiden före förlossning eller att reglera balansen mellan katjoner och anjoner är förebyggande strategier som tillämpas på mjölkkor. Dessa tycks fungera fysiologiskt motsvarande för får, men vissa svårigheter kan finnas med den praktiska tillämpningen inom svensk fårproduktion. Det vore intressant med mer forskning om hypokalcemi under svenska betingelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)