Att vara dubbelt särskild - Om barn med särbegåvning och samtidig funktionsnedsättning i skolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Erika Hedlund; [2021-06-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Internationell forskning har visat att dubbelt särskilda barn har ökad risk för negativa skolerfarenheter och psykisk ohälsa. Svensk forskning är dock mycket begränsad. Denna studie har undersökt hur föräldrar och barn har upplevt att en skolintervention riktad till dubbel särskildhet har påverkat skolan, och hur skolsituationen upplevs ha påverkat barn och föräldrar. Intervjuer gjordes med föräldrar och barn. Föräldrarnas beskrivningar analyserades med tematisk analys och barnens berättelser i en fallbeskrivning. Resultatet visade att barnen innan interventionen var missförstådda och understimulerade i skolan, vilket påverkat barn och föräldrar negativt. Genom rätt anpassningar och kunskap hos lärare har bemötandet blivit bättre under interventionen, med positiva konsekvenser på familjerna. Resultatet belyser behov av mer kunskap om både målgruppen och fungerande insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)