Möjligheter och Hinder En vinjettstudie om pedagogers resonemang om barn som upplevs utagerande i förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fem förskoleområden i två olika kommuner resonerar med utgångspunkt i sina erfarenheter kring möjligheter och hinder i bemötandet av barn som visar ett utagerande beteende.Studien har tagit sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk ansats, då vi resonerat utifrån en konkret situation med fokus på pedagogers erfarenheter och upplevelser av att möta barn som visar ett utagerande beteende. Empirin har samlats in genom en kvalitativ metod som utgår från en vinjett med fyra öppna frågor att besvara. Vinjetten beskriver en för oss vardagsnära situation, som visar hur pedagogen Cilla möter Adrian, 5 år, vid en samlingssituation. Totalt 86 pedagoger har deltagit i studien. Empirin har analyserats med inspiration från en kvalitativ analysmodell, då liknande områden ur empirin har förts samman och bildat nya mönster och ny förståelse.I resultatet framkommer att pedagogernas beskrivna agerande många gånger sammanfaller med vilka möjligheter de ser i verksamheten. Samtidigt beskriver respondenterna hinder såsom avsaknad av de önskemål de har för sin verksamhet. Många respondenter beskriver hur de skulle agerat för att förbereda inför samlingen. De beskriver också hur de skulle agerat efter samlingen för att möta Adrian på ett bra sätt. Vikten av en tydlig struktur och goda relationer lyfts. Det ses också som viktigt att som pedagog kunna behålla sitt lugn. Barngruppernas storlek i kombination med för få pedagoger, ses av respondenterna som hinder i verksamheten. Även tidspress som leder till pedagogers stress och många barn i behov av olika sorters stöd beskrivs som hinder. Önskemål för verksamheten handlar om ökad samsyn i arbetslaget, mer kunskaper och förändringar i förskolans organisation. Det förekommer också respondenter som inte ser några hinder och inte önskar förändra sin verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)