Hur påverkas den regionala arbetslösheten av flöden på arbetsmarknaden? : Empiriskt test av Browns jämviktsmodell

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att empiriskt testa Browns jämviktsmodell, genom att på regional nivå i huvudsak undersöka relationen mellan flöden av arbetskraft och arbetslöshet. Uppsatsen testar även för fler variabler för regionala karaktäristika som i tidigare litteratur används för att förklara regional arbetslöshet. Med hjälp av poolad regression och upprepade tvärsnitt erhålls varierande resultat för observationsperioden 2007-2011. Den årsvisa variationen i resultatet är tydlig dels genom signifikansen hos de årsvisa intercepten i regressionen baserad på poolad data, men också på hur koefficienter varierar i de upprepade tvärsnitten. Detta leder oss till slutsatsen att Browns jämviktsmodell varierar i hur väl den fungerar empiriskt över observationsperioden. En trolig orsak till de varierande resultaten är den exogena chocken, finanskrisen, som nådde Sverige år 2008.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)