“Det kan ju vara viktigt att kunna dans” : En kvalitativ studie om niondeklassares upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisning av idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Tidigare forskning visar att dansen och den diskursen som omger den är mångfacetterad. Dans och dansundervisning upplevs vara problematiskt utifrån faktorer som bland andra utgörs av föreställningar om genus, lärande värde, kroppsideal, fostran, marginalisering, normer, traditionella- och moderna danser. Studiens syfte var att utforska elevers upplevelser av dans och rörelse till musik i årskurs 9. Ett vidare syfte var att undersöka om och i så fall hur elevernas upplevelser skiljer sig åt med avseende på könstillhörighet. I  fallstudien medverkade totalt sex elever, tre pojkar och tre flickor. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av didaktisk teori och genusteori. Resultatet visade att pojkars och flickors upplevelser av dans och dansundervisningen skiljer sig åt. Traditionell danser upplevs som mindre intressant medan moderna danser i kombination med elevinflytande påverkar intresset positivt. Att kunna dansa och behärska takt och rytm upplevs som meningsfullt. Rätt didaktiska val i dansundervisningen främjar ett positivt intresse för dans, samtidigt påverkas elevernas upplevelser av Hirdmans genuskontrakt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)