Barnmorskors följsamhet till riktlinjer gällande graviditet och obesitas inom mödrahälsåvården – En Journalgranskning

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Anna Kasenova; Jannice Westerlund; [2017-01-26]

Nyckelord: Obesitas; Övervikt; Graviditet; PM; Riktlinjer;

Sammanfattning: Bakgrund: Ökad förekomst av övervikt bland befolkningen i världen ställer ökade krav på hälso- och sjukvården. För gravida kvinnor innebär övervikt ökade risker för både mor och barn i samband med graviditet och förlossning. En begränsad viktuppgång för kvinnor med inskrivnings-BMI ≥30 har visat sig kunna reducera riskökningen. Enligt mödrahälsovårdens riktlinjer i Göteborg skall gravida kvinnor med obesitas erbjudas extrabesök med fokus på livsstilssamtal, dietistkontakt, fysisk aktivitet på recept (FaR , stödstrumpor samt viktkontroll vid samtliga besök. Syfte: Syftet var att undersöka barnmorskornas följsamhet till att använda mödrahälsovårdens PM “Övervikt och fetma under graviditet” samt studera kvinnornas viktförändringar och graviditets- och förlossningsutfall. Metod: Resultat: Diskussion: Konklusion: Journaler där gravida kvinnor hade ett inskrivnings-BMI ≥30 och som skrevs in vid mödrahälsovården mellan februari 2014 till december 2015 inkluderades. I studien ingick granskning av 154 journaler. En journalgranskning genomfördes och all insamlad data fördes in i en för studien specifikt utformad granskningsmall. Materialet analyserades i ett statistikprogram och resultatet presenterades deskriptivt. Studien visade att barnmorskornas följsamhet till riktlinjerna varierade mellan de olika rekommendationerna och skillnader mellan mottagningarna kunde ses. På barnmorskemottagning (BMM) 1 var dietistkontakt den rekommendation som erbjöds i störst utsträckning (34,5%) och på BMM 2 var det stödstrumpor (67,2%). FaR® hade lägst följsamhet på BMM 1 (6,9%) och på BMM 2 var det extrabesök med fokus på livsstilssamtal (16%) som erbjöds i minst utsträckning. Desto högre BMI kvinnorna hade desto högre var följsamheten bland barnmorskorna till riktlinjerna. Det är viktigt att erbjuda kvinnorna stöd och redskap för att öka möjligheterna till att begränsa viktuppgången under graviditet. Anledningen till att följsamheten till riktlinjerna inte är högre kan bero på olika komplexa faktorer såsom att barnmorskorna upplevde ämnet som svårt och känsligt att prata om eller på grund av tidsbrist. Barnmorskornas följsamhet till PM:et “Övervikt och obesitas under graviditet” bedöms relativt låg på de båda barnmorskemottagningarna. Det är därför viktigt att fortsätta uppmärksamma detta ämne bland barnmorskor samt att försöka förstå orsakerna till den låga följsamheten för att möjliggöra en bättre följsamhet i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)