Dömd till ensamhet? – En kvalitativ studie om hiv utifrån copingstrategier, psykosocial situation samt livskvalitet

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige lever idag 4300 människor med hiv. Bromsmedicinernas utveckling har onekligen ändrat situationen för de hiv-positiva. Idag innebär det som hiv-positiv att anpassa sig till en livslång tung medicinering i ett samhälle med kulturellt och socialt reproducerade föreställningar, vilka betraktar hivsmittade som moraliskt otillförlitliga och avvikare. Dessutom tvingas de hiv-positiva leva med stigmatisering samt skuld- och skamkänslor. Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och skildra vilka copingstrategier hiv-positiva använder sig av för att återuppnå/uppnå livskvalitet. Avsikten är även att illustrera hur hiv-positivas psykosociala livssituation ser ut. Följande frågeställningar har varit till grund för uppsatsen: Hur påverkar hiv-infektionen individens psykosociala situation? Hur påverkar individens psykosociala situation dennes copingresurser samt livskvalitet? Vilka är hindren för att återuppnå livskvalitet?Metod: Vi har gjort en induktiv kvalitativ studie, utifrån ett fenomenologiskt förhållnings¬sätt samt hermeneutiskt synsätt, då avsikten varit att fånga upp de enskilda respondenternas känslor och egna upplevelser i ett mångdimensionellt perspektiv. I analysdelen har vår ambition varit att lägga tyngdpunkten på det empirinära förhållningssättet. Därför utförde vi en induktiv kvalitativ analys, baserat på det empiriska materialet vi erhöll genom djupgående intervjuer med personer som är hiv-positiva. Vi har i analysen även intagit ett teoretiskt förhållningssätt för att möjliggöra en tvärsnittlig analys av vårt material.Resultat: Det har framkommit i vår studie att det svåraste för hiv-positiva inte är sjukdomen i sig, utan andras negativa syn på sjukdomen samt fördomarna som existerar om hiv. Den negativa synen på hiv är ett hinder för våra respondenters livskvalitet. Trots bromsmedicinernas utveckling har de hiv-positivas psykosociala situation knappt förändrats. Stigmat, skulden och skammen är fortfarande lika aktuella och påverkar därmed livskvaliteten och den psykosociala situationen negativt. Genom olika copingstrategier försöker individerna återta en del av makten och kontrollen de upplever att hiv-infektionen tagit ifrån dem, och därigenom återuppnå livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)