Cost-benefit analysis of joint distribution in city

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Författare: Martina Linder; [2015]

Nyckelord: Kostnads- och nyttoanalys; CBA; samdistribution;

Sammanfattning:

Effektivare transporter i stadskärnorna är något som citylogistik har som huvudsyfte då det är många godstransporter inne i städerna som bidrar till trängsel. Ett förslag för förbättrad citylogistik är att flera distribuerande företag skickar sitt gods till en omlastningscentral där godset sorteras och lastas om innan leverans in till city. Genom att flera företag använder sig av en omlastningscentral minskar behovet av fordon då fyllnadsgraden, som ofta är låg vid transport inne i city, ökar vid samlastning av varor och fordonsbehovet minskar. Syftet är att utföra en kostnads- och nyttoanalys, cost-benefit analysis, detta för att kunna undersöka vilka effekter det finns av att införa samdistribution av varor inne i city men även att föra en diskussion kring vad denna typ av distribution kan leda till för de medverkande företagen och dess logistikkedja. Det kommer även en diskussion kring hur kostnads- och nyttoanalys kan användas för att fungera i andra städer, då stor del av data till detta arbete kommer från tidigare rapporter om samdistribution i Linköping city. I en kostnads- och nyttoanalys vägs kostnaderna och nyttorna mot varandra för att på så sätt se vilken av dessa som väger tyngst. Om nyttorna väger tyngre än kostnaderna så kommer projektet som är tänkt att genomföras att gynna samhället och det är då av intresse för de flesta parter att genomföra förändringen eller projektet. Rapporten ger en tydlig bild av vilka de stora kostnaderna samt nyttorna är med att genomföra samdistribution i city och vad detta kan leda till längre bak i logistikkedjan för de distribuerande företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)