Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor där ca 8000kvinnor i Sverige insjuknar varje år. Mastektomi är en kirurgisk behandling avbröstcancer där hela bröstet opereras bort. Tidigare forskning visar att kvinnans bröst ärförknippat med femininitet, sexualitet, moderskap och attraktivitet och att bröstcanceroch dess behandling orsakar stort lidande för den drabbade. Sjuksköterskans arbete gårut på att främja hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. Syfte: Att beskrivakvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer. Metod: En beskrivandelitteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatetvisade att kvinnorna upplevde en kränkning av den kroppsliga integriteten och ångestöver att konfronteras med en förändrad kropp. Att förlora brösten var för en del kvinnorförknippat med en sämre självbild och en förändrad identitet. För andra var bröstenförknippade med sjukdom och dessa kvinnor upplevde en lättnad av att brösten varborta. Kvinnornas förändrade relation till deras kroppar påverkade även deraskvinnlighet, sexlust och de intima relationerna med andra. Slutsats: Många kvinnorsom genomgått mastektomi upplevde ångest över en förändrad kropp medan vissaupplevde det som positivt att det sjuka var borta. Kvinnorna upplevde en sämresjälvbild, men även en förändrad identitet och relation till deras kroppar vilketpåverkade deras kvinnlighet, sexlust och intima relationer till andra. Det anses viktigtatt ha kunskap om dessa kvinnors upplevelser för att i det kliniska vårdarbetet kunna geen personcentrerad vård, rätt stöd och hjälp för dessa kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)