Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. Den tekniska skulden löses av ”code refactoring” vilket innebär att koden förändras utan att funktionaliteten gör det. Små- och mikroföretag befinner sig i en svår situation då dessa typer av företag inte har samma resurser som större företag och har även en annan typ av organisationsstruktur. Därför ämnar vi i denna uppsatsen att förklara och beskriva hur små- och mikroföretag hanterar sin tekniska skuld trots begräsningarna de har. Kvalitativa data har skaffats genom intervjuer med personer som har erfarenhet med både arbete med teknisk skuld samt erfarenhet av att jobba i små- och mikroföretag. Resultatet av undersökningen visar att små- och mikroföretag inte föl-jer teoretiskt framställda metoder för att hantera teknisk skuld, de använder sig av vissa små beståndsdelar av olika metoder men framhäver att erfarenhet och magkänsla är det viktigaste redskapet för att hantera den tekniska skulden. Hantering av den tekniska skulden är förövrigt ett fortlöpande arbete där skulden endast betalas när den blir ett problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)