Attityder inför en hälsointervention hos de anställda på ett företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning: Denna uppsats hade till syfte att undersöka hur attityder inför en hälsointervention ser ut hos anställda på ett företag där de anställda stod inför en kommande hälsointervention. Genom arbetet har författarna använt sig av tolkningar lutade på hermeneutiska principer. Författarna till denna uppsats skaffade sig ett kunskapsunderlag genom att genomföra kvalitativa intervjuer med fem stycken anställda på ett företag som stod inför en hälsointervention. I uppsatsens resultat och analysdel redovisar författarna bland annat intervjudeltagarnas kognitiva, intentionella samt affektiva attityder och tolkar kring dessa. Vidare behandlas informanternas kunskap om den kommande interventionen, samt eventuella bakomliggande faktorer till de uppvisade attityderna. Författarna av uppsatsens tolkning av resultatet visar bland annat att alla intervjudeltagare anser att chefens deltagande i den kommande hälsointerventionen är positivt samt att alla ser fram emot interventionen. Informanterna hade olika personliga målsättningar med ett deltagande i interventionen. Genom intervjuerna framkom det att endast en informant vet varför interventionen skall utföras i gruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)