”Vi pratar inte om fältarna, vi pratar med dem” -en kvalitativ intervjustudie om kommunikation och relation i professionellt förebyggande fältarbete med ungdomar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att undersöka en specifik fältgrupps profession, genom att kartlägga fältsekreterarnas arbetsuppgifter samt belysa vilken betydelse det uppsökande arbetet kan ha för ungdomar i den aktuella kommunen. Tonvikten har legat på att undersöka hur kommunikationen och relationen ser ut mellan fältsekreterarna och ungdomarna i deras målgrupp. För att undersöka detta har vi använt oss av deltagande observation som metod. Våra övriga frågeställningar har utforskats med hjälp av kvalitativa intervjuer utförda med både fältsekreterare och ungdomar. Materialet har analyserats med hjälp av kommunikations- och relationsteori men även utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. Resultat som framkommit genom studien är att fältsekreterarna ser på sitt arbete som viktigt och varierande. Fältarbete är mångsidigt och äger rum riktat mot en bred målgrupp i ett stort geografiskt område. Arbetet sker på olika nivåer- individ, grupp och samhällsnivå. Fältsekreterarna samverkar med andra instanser och föräldrar för att främja ungdomarna och förhåller sig till att ständigt arbeta på arenor som inte är deras egna. Relation till ungdomen är den viktigaste byggstenen i det professionella uppsökande fältarbetet och den skapas genom frivillighet och kontinuitet i interaktionen med målgruppen. Ungdomarna ser fältgruppen som ett självklart, välkommet och i många fall efterlängtat inslag på deras arenor- både de frivilliga som t.ex. fritidsgårdar men även på de obligatoriska såsom skolan. Det är svårt att se resultat på förebyggande arbete som sker på lång sikt. I många fall får fältgruppen spontan återkoppling från ungdomar långt efter det att fältgruppen arbetat med dem. Fältsekreterarna uttrycker en önskan om mer utvärdering och forskning kring fältarbete för att göra yrket mer erkänt. Även utveckling av mer konkreta metoder kring fältarbete är någonting som fältsekreterarna anser är viktigt både inom den egna arbetsgruppen och generellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)