Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

Sammanfattning: Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. Ur ett miljöperspektiv anses vattenkraft vara mer miljövänlig än el som produceras på fossila bränslen. I och med den stora rollen vattenkraft spelar i dagens samhälle är det viktigt att förebygga eventuella olyckor och produktionsstopp, till exempel bränder. Bränder har tidigare förekommit på vattenkraftverk runt om i världen. Colorado är ett exempel där det började brinna i det brandfarliga materialet som arbetades med i en tunnel på stationen. Detta resulterade i en brand där flera arbetare blev instängda i en tunnel under marken, samtliga omkom då det endast fanns en utrymningsväg. I vattenkraftstationer som är belägna under marken är det vanligt förekommande att det endast finns en utrymningsväg. Olyckan påvisar den komplexitet som finns vid dimensionering av vattenkraftstationer under marken. Syftet och målet med detta projekt har varit att identifiera brandrisker på två vattenkraftverk och finna passande åtgärder för att minimera och förebygga dessa. För att uppnå projektets mål har bland annat en litteraturstudie genomförts för att ge en förståelse över problem som kan uppstå. En riskidentifiering genom platsbesök har också genomförts för att se hur det ser ut i verkligheten på de två vattenkraftstationerna. Det har även gjorts en datasimulering för att ge en uppfattning av rökspridningen, denna datasimulering har genomförts med hjälp av Fire Dynamics Simulator (FDS). Litteraturstudien påvisade, genom statistik från MSB:s databas IDA, att transformatorbränder är en av de största riskerna i anläggningar under marken. Vid platsbesöket på Messaure, ett vattenkraftverk, fanns det endast lokaltransformatorer placerade under marken. Dessa lokaltransformatorer var av typen torrtransformator vilket medför en mindre brandrisk. Tidigare fanns även övriga transformatorer under mark men dessa är flyttade ovan mark för att minimera brandrisken. Till skillnad från Messaure fanns Akkats, ett vattenkraftverk, transformator placerad under mark i en egen transformatorhall vilket utgör en egen brandcell. Entrén till denna fanns i direkt anslutning till tillfartstunneln som också används för utrymning. För att undersöka hur mycket en brand i transformatorhallen skulle påverka utrymningen valdes detta utrymme för en FDS-analys. Den slutsatsen som kan dras är att skulle dörren stå öppen skulle en brand i transformatorn ha en stor negativ inverkan på utrymningen. Rökutvecklingen skedde snabbt och röken strömmade tidigt ut i tillfartstunneln vilket medförde en påverkan på all utrymning. Vanligtvis ska dörren till transformatorhallen vara stängd men den kan lätt glömmas öppen i och med att det inte finns en dörrstängare. En kostnadseffektiv förbättring vore att installera en dörrstängare, det skulle kunna rädda liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)