”Slå han på käften!” : En kvalitativ semiotisk bildanalys av kampsportslogotyper

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Sammanfattning: Kampsport är en aktivitet som har blivit oerhört populär det senaste decenniet, inte minst i Sverige.Genus, maskulinitet och dess uppbyggnad är en företeelse som påverkar oss konstant beroende påsociala och kulturella förhållanden. Uppsatsen grundar sig i att kampsporten och dess logotypertraditionellt är manligt kodade vilket ger en fingervisning i maskulina föreställningar ifråga om styrkaoch virilitet. Syftet med uppsatsen är undersöka huruvida logotyperna hjälper till att bygga upp denrådande konstruktionen i kontext till genus. Detta har gjorts med hjälp av en kvalitativ semiotiskbildanalys som grundas i genusteori och mer specifikt maskulinitet, uppsatsen tar även upp teoriergällande representation och semiotik. Utöver det stärker forskning gällande kampsportensrepresentation och vidareutveckling av ämnet akademiskt uppsatsens teori och sätts i kontext tillbildanalysen. De åtta valda bilderna från olika kampsportsgym visar genom sina denotationer ochkonnotationer hur de kan tänkas symbolisera ouppnåeliga mansideal gällande virilitet och styrka menockså att kontexten utifrån hur bildernas tolkas ger olika innebörder. Resultatet av studien belyser ochproblematiserar kring hur manligt kodade logotyper och företeelser som kampsport kan tänkas ge förimplikationer men också föreställningar gällande normativa könsroller som håller män och kvinnorbundna till ett vidmakthållande system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)