Ledarskapsstrategier för multinationella projektgrupper : En kvalitativ studie av projektledares strategier för hantering av pluralism

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

I en tid när globaliseringen ökar och det blir allt vanligare att organisationer använder multinationella projektteam, så det finns goda skäl att fördjupa sig i hur dessa team kan ledas på bästa sätt. Syftet med den här studien är att utforska hur projektledare tillämpar ledarskapsstrategier för att hantera och dra nytta av pluralismen i projekt med multinationella projektgrupper.

Den teoretiska utgångspunkten för studien är de tre strategier för att leda multinationella team som identifierats av Chevrier (2003): låt-gå-ledarskap, relationsorientering och gemensam yrkes- eller organisationskultur. Grunddragen i de respektive strategierna är att lämna det upp till projektmedlemmarna att på egen hand att överbrygga barriärerna; att främja utveckling av relationer och ömsesidigt acceptabla rutiner; att förlita sig på redan etablerade yrkes- eller organisationskulturer. Resultatet har även relaterats till bilden av norsk ledarstil i befintlig teori; en ledarstil som präglas av jämlikhet, kollektivism och konsensus. Det empiriska underlaget för studien har samlats in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna var projektledare verksamma inom ett norskt företag med verksamhet i stora delar av världen.

Resultaten visar att det främst är den relationsorienterade strategin (Chevrier 2003) som används i den undersökta kontexten. Användningen av den relationsorienterade strategin är starkt kongruent med beskrivningarna av den norska ledarstilen i den studerade litteraturen. De strategitillämpningar som observerades i studien var huvudsakligen framväxande strategier, det vill säga strategin uppstår över tid genom konsekvens i handlingar trots avsaknad av en medveten plan eller en uppsättning riktlinjer som utformas i förväg för att hantera pluralismen (Mintzberg 1987).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)