Musiklärares motivation. Om musiklärares drivkrafter och attityder till det egna yrket, didaktisk verksamhet och alternativa karriärmål som musiker.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I föreliggande studie undersöks vilka egenskaper som kännetecknar musiklärares motivation till det egna yrket. Hur påverkas motivationen till musikläraryrket av alternativa karriärmål som musiker, och hur påverkar motivationen till det egna yrket inställningen till undervisning? De 91 deltagarna är musiklärare på svenska gymnasium med estetiskt program. För att förklara hur mänsklig motivation fungerar och hur den kan förstås används self-determination theory (SDT) som teoretiskt ramverk. SDT beskriver motivationens kvalitet antingen som autonom (internt reglerad), eller som kontrollerad (externt reglerad), och mellan dessa poler finns ett kontinuum. Mätinstrumenten som används är svenska versioner av Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS), Problems In Schools (PIS) och Aspiration Index (AI). Undersökningen kompletteras med en fokusgruppintervju. De viktigaste fynden i resultaten är: att musiklärares motivation till undervisning skiljer sig jämfört med motivation till andra arbetsuppgifter; att musiklärarnas motivation till största delen är internt reglerad; att en inre reglerad motivation till yrket samvarierar med en autonomifrämjande attityd till undervisning; att olika karriärmål som musiker visar samband med vilken motivationskvalitet gentemot musikläraryrket som deltagarna rapporterar. 25% av deltagarna rapporterar särskilt gynnsamma egenskaper för musikläraryrket. Dessa egenskaper inkluderar: interna målsättningar som musiker i kombination med en högt värderad musikläraridentitet, en övervägande del autonom motivation till musikläraryrket och en autonomifrämjande attityd. Resultaten samstämmer med resultat från tidigare forskning och breddar förståelsen genom nya perspektiv. Resultaten kan ha betydelse för hur musiklärare och skolledare förhåller sig till professionen samt hur skolan och dess aktörer på bästa sätt kan hjälpa elever till mer välmående och högre kunskapskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)