"Förr virkade och stickade dom och nu gör vi detta". Aerobics, femininitet och normalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Detta är en studie vars syfte är att undersöka vilka attityder ett urval aerobicstränande kvinnor har till sin egen träning samt att utforska vilken femininitet de konstruerar genom och i sin träning. Studien har sin grund i sex kvalitativa intervjuer med frekvent aerobicstränande kvinnor. De teoretiska utgångspunkterna har utgått ifrån de starkast lysande teman som framgått i kvinnornas berättelser, vilka är femininitet, normalitet och disciplinering. Teoretiker som används är Judith Butler, Michel Foucault och Beverly Skeggs. Studiens analys visar att det finns en överbyggande disciplineringsgrund när det kommer till syn på kropp och träning. Man ska träna för att det är bra för kroppen men inom gränsen för vad som inryms i normalitetetsuppfattningen. Det råder ett smalhetsideal som är kopplat till heternormativ femininitet. Kvinnorna tränar för att kunna förhålla sig till denna och på så sätt skapa en viss respektabilitet. Kvinnorna uppger att de avsätter och ser till att ha tid för sin aerobicsträning och de kategoriserar och jämför sin aktivitet med något som ses som typiskt feminint kodat, stickning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)