Kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi och bröstrekonstruktion : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen som drabbar kvinnor. En vanlig behandlingsmetod är en mastektomi, där kvinnors bröst operarars bort. Efter en mastektomi erbjuds kvinnor en bröstrekonstruktion, där kirurgerna rekonstruerar det förlorade bröstet. Framsteg har gjorts inom behandlingen av bröstcancer som resulterar i att fler överlever sin bröstcancerdiagnos, därmed är det fler kvinnor som lever med bröstförlusten som en konsekvens av en mastektomi. Brösten är en del av kvinnors kroppsuppfattning där förlusten av ett bröst kan skapa en förändrad kroppsuppfattning. Syfte Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi och bröstrekonstruktion. Metod Allmän litteraturöversikt. Databassökningar efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna CINAHL complete, PubMed och PsycINFO. En kvalitetsgranskning utfördes av artiklarna, sammanlagt inkluderades 15 stycken vetenskapliga artiklar som redovisas i en matris. Resultat Två huvudrubriker presenteras; upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi och upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion. Under huvudrubrikerna presenteras följande underrubriker; Förlust av sig själv som person; Påverkan på sexualitet och femininitet; Svårigheter med operationsområdet; Återuppbyggnad av sig själv som person; Återgå till det normala; Missnöje med det rekonstruerade bröstet. Slutsats Kvinnorna upplevde en förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi, då bröstförlusten skapade ett missnöje över sina egna kroppar. Kvinnorna upplevde svårigheter med ärren men även en stolthet över dem. Bröstförlusten påverkade kvinnornas femininitet och sexualitet negativt. En bröstrekonstruktion bidrog till en förbättrad kroppsuppfattning, där det rekonstruerade bröstet bidrog positivt till kvinnornas femininitet och helhetskänsla. Däremot upplevde kvinnorna även ett missnöje över det rekonstruerade bröstet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)