Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk : Om problematiken kring den territoriella upphovsrätten i förhållande till den gränslösa Internetmiljön på EU:s inre marknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

Författare: Anna Matson; Jessica Hirvijärvi; [2017]

Nyckelord: Upphovsrätt;

Sammanfattning: Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk är och har varit ett oerhört komplext område. Därav införlivades år 2014 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. I svensk rätt implementerades direktivet genom lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt den 1 januari 2017. Den fråga som uppkommer är huruvida bestämmelserna i direktivet och den nya lagen är tillräckliga och om de kommer att förbättra den situation som idag råder, samt om det finns några konkurrensbegränsningar på området. Uppsatsen är avgränsad till svensk- respektive EU-rätt, varför förordningar, direktiv, lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin har studerats för att förstå syftet bakom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU och lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. I uppsatsen konstateras att direktivets syfte, att uppnå en effektivare hantering vid gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk, torde ha uppnåtts i och med de bestämmelser som uppställs i direktivets tredje avdelning. Trots att syftet med direktivet är uppnått, kvarstår det huvudsakliga problemet. Upphovsrätten som territoriell rättighet ställs mot den gränslösa Internetmiljön, vilket skapar konkurrensbegränsningar genom att den territoriella upphovsrätten försvårar för den fria rörligheten på den inre marknaden inom EU. För att kunna upprätta en harmoniserad upphovsrättslagstiftning inom EU finns därför ett starkt behov av att upprätta en digital inre marknad, där balansen mellan å ena sidan rättighetshavarens intressen och å andra sidan det allmännas och den enskildes intressen bör upprätthållas. I uppsatsen konstateras även att de inskränkningar som tidigare förekommit, vad gäller de villkor som vissa medlemsländer uppställt för att de kollektiva förvaltningsorganisationerna skall kunna bedriva gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk, inte längre torde förekomma. Det beror på att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU syftar till en mer harmoniserad lagstiftning, där en sådan inskränkning inte längre torde vara motiverad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)