Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. Studiens undersökning består av semistrukturerade intervjuer som har genomförts på sex legitimerade och aktiva lärare i ämnet idrott och hälsa som är verksamma inom grundskolan. Studiens teori utgår ifrån Antonovskys hälsoteori. Analysförfarandet sker genom en tematisk analys medan tolkningen grundar sig i ett hermeneutiskt förhållningssätt till materialet. Resultat Studiens resultat tyder på att lärarna ser hälsa med ett helhetsperspektiv. Lärarna följer emellertid inte deras egna synsätt på hälsa i sin hälsoundervisning utan anammar istället det hälsoperspektiv de upplever att kursplanen har. Lärarnas tolkning är att kursplanen vill förmedla en fysisk hälsosyn där fokus ligger på att motverka ohälsa genom fysiska aktiviteter. Därför förhåller de sig till hälsoundervisningen med detta fysiska synsätt medan en helhetssyn på hälsa hamnar i skymundan. Lärarna berättar emellertid att de önskade att kursplanen hade en helhetssyn de kunde utgå ifrån i sin undervisning, då de inte upplever hälsoarbetet utifrån kursplanens hälsosyn som meningsfullt. Slutsats Sammantaget bidrar denna studie till en större förståelse om hur lärare i idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsoundervisning. Lärarna uppfattar att ämnets hälsoarbete ska utformas utefter ett patogent förhållningssätt till hälsa, vilket de följer. I synnerhet belyser den att lärarna i följande studie upplever kursplanen som svårtolkad om den innehållsmässigt ska förmedla en helhetssyn på hälsa. Dessa insikter kan, i den mån de undersöks närmare, komma att gynna utformningen av ämnet och förbättra undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)