Skolkurativt arbete och Empowerment : En kvalitativ intervjustudie kring Empowerment och dess applicering inom skolkuratorns ramverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att se om det skolkurativa arbetet influeras av empowerment, det vill säga, om skolkuratorerna arbetar utifrån att stärka elevernas egen kapacitet. För att finna svar har fyra skolkuratorer från två olika kommuner, som är verksamma från grundskola till gymnasienivå intervjuas. Tolkningsramen för analysen av det empiriska materialet utformades efter Adams tre dimensioner för empowermentbaserat socialt arbete. Resultaten visade på att skolkuratorerna hade kännedom om empowerment begreppet och även insikt i vad ett empowerment inriktat arbete bidrar till. Det framkom även att samtliga skolkuratorers arbetssätt innehöll drag av empowerment även om det inte var den uttalade arbetsmetoden och utförandet skilde sig. Studiens slutsats är således att det skolkurativa arbetet uttryckligen inte följer empowerment teori men att det återfinns i arbetssättet. Studien indikerar på att ett behov av vidare forskning kring empowermentbaserade arbetsmetoder och dess applicering inom det skolkurativa arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)