Lika barn leka bäst? : En jämförelse av Cubus, KappAhl och Lindex etablerings- och positioneringsstrategier

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Lisa Jonsson; Sofia Karnberger; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det händer mycket inom modebranschen just nu. Konkurrensen är hård och för att överleva är det viktigt som modeföretag att nischa sig på marknaden.Det är viktigt att företagen lyssnar på sina kunder så att de förstår vilka behov konsumenten har och vad de egentligen efterfrågar. Handeln har blivit mer koncentrerad till de befolkningstäta regionerna. De stora kedjorna återfinns många gånger på samma platser vilket gör att det ur ett konsumentperspektiv kan bli väldigt enformigt att handla då kedjebutikernas utbud många gånger påminner mycket om varandra. Syftet med uppsatsen har varit att ur ett företagsperspektiv undersöka och jämföra hur kedjeföretagens strategiska arbete ser ut gällande etablering och positionering. Val av fallföretag bestämdes med utgångspunkt att vi som kunder ansåg att både Lindex och KappAhl vänder sig till ungefär samma målgrupp och de båda aktörernas sortiment, enligt oss, till stor del påminner om varandra. Vi valde även att ta med Cubus som är en relativt ny aktör som expanderar kraftigt på den svenska modemarknaden. Vi har även valt att ur ett kundperspektiv undersöka om företagen konkurrerar om samma kunder och hur företagen är positionerade enligt kunderna. Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på teorier om strategier inom etablering och positionering. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med fallföretagen och kunniga inom branschen. För att ur ett kundperspektiv få en uppfattning om problemet har vi även genomfört en kundundersökning. Studien visar att fallföretagens strategiska arbete inte nämnvärt skiljer sig åt gällande hur de väljer att etablera och positionera sig på den svenska modemarknaden. Ur kundundersökningen går det att utläsa att även kunderna finner fallföretagen lika gällande attributen prisvärdhet och service. Tydliga skillnader finner kunderna gällande attributen trendighet och kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)