Tillgänglighet av skapandematerial i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogisk miljö och estetiska lärprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att få förståelse för och bidra med kunskap kring tillgängligheten av skapandematerial i förskolans pedagogiska inomhusmiljö. Samt hur barns utveckling och lärande kan påverkas utifrån förskolans pedagogiska idé kring miljöns utformning. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån handlar bland annat om vad som tillhör en pedagogisk miljö och vad förskollärarens roll är i skapandet av den pedagogiska miljön? Vilken syn förskollärarna i verksamheten har på tillgängligheten av skapandematerial för barn och vilka pedagogiska idéer det finns gällande tillgången? Samt hur barns utveckling och lärande kan påverkas av tillgängligheten av skapandematerial i förskolan?   Det här är en kvalitativ studie. Den utgår från ett sociokulturellt perspektiv samt har en fenomenografisk analysmetod. Den använda metoden för att samla in källdatan är intervjuer. Dessa har genomförts med fyra förskollärare från fyra olika förskolor i södra Sverige. Intervjuerna spelades in med ljudinspelning och transkriberades därefter till text. Det i sin tur användes till att presentera resultat och analysen i studien.   Studiens resultat visar på att de fyra förskolorna ser väldigt olika ut när det kommer till den pedagogiska miljön och tillgängligheten av skapandematerial. Både skillnader och likheter har dock framkommit i resultatet. Alla förskollärare berättar om sina möjligheter att påverka den pedagogiska miljön och alla förskollärare anser att de hela tiden har någon form av skapandematerial tillgängligt för barnen. Vad tillgängligt skapandematerial innebär råder det dock olika meningar kring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)