”Delad börda är hälften så tung”  Delat ledarskap – ur ett ledar- och medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Syftet med denna studie har varit att undersöka delat ledarskap ur ett ledar- och medarbetarperspektiv i en statlig verksamhet. Vi önskade få svar på hur ledarna samverkar och delar upp arbetsuppgifterna mellan sig och hur medarbetarna ser på detta. Vi undersökte också hur kommunikationen upplevdes av inblandade parter. Vår metod för att lyckas med detta har varit kvalitativ med induktiv ansats där vi genom enkätfrågor, till såväl ledarna som ett urval av gruppens medarbetare, fått svar på frågeställningarna beträffande samverkan och arbetsuppdelningen samt hur kommunikationen fungerar mellan parterna. Svaren från respondenterna ger en samstämmig bild av att det fungerar mycket bra. Denna bild styrks även av den medarbetarundersökning, som utfördes inom organisationen i december 2008. Vi konstaterar att den största skillnaden med delat ledarskap, jämfört med traditionellt ledarskap,är att de är två ledare. I vår undersökta grupp svarade respondenterna att delat ledarskap är en fördel främst för ledarna, då de kan bolla frågor och stötta varandra och att en förutsättning för att lyckas är just att samverkan mellan ledarna fungerar, vilket vi fått indikationer på att det gör i vår undersökta grupp. Farhågan att det delade ledarskapet skulle uppfattas som otydligt har inte besannats. Medarbetarna har delats upp mellan ledarna för utvecklingssamtal etc och alla uppger sig vara nöjda med detta. Ledarna som delar ledarskapet upplever att omgivningen är nyfikna på det delade ledarskapet och ser många fördelar i det. Vi tror att det delade ledarskapet kommer att öka i omfattning då ledarskapet idag är komplext, förändringstakten i samhället har ökat och att då vara ensam ledare sliter. Delad börda är hälften så tung.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)