Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter i behov av palliativ vård och deras anhöriga kan uppleva välbefinnande och lindrat lidande genom visad empati samt tydlig kommunikation från sjuksköterskor. Utan stöd från sjuksköterskor riskerar patienter och anhöriga i stället få uppleva dåligt omhändertagande och onödigt lidande kan uppstå. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård.Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans har använts för att analysera 13 kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna kunde uppleva både hinder samt möjliggörande faktorer för god palliativ vård. Hinder som beskrevs var bristfällig kommunikation, otillräcklig kunskap samt emotionella utmaningar som på olika sätt skapade svårigheter i att uppnå patientsäker vård och lindra lidandet. En god vårdrelation beskrevs vara en förutsättning för att kunna tillfredsställa patienters och anhörigas behov samtidigt som mötet kunde upplevas meningsfullt för sjuksköterskorna. Slutsats: Palliativ vård kan upplevas både meningsfullt och utmanande för sjuksköterskor då de balanserar en professionell yrkesroll med att vara känslomässigt involverad och medmänsklig i mötet med patienter och anhöriga. För att sjuksköterskan ska kunna uppleva trygghet i vårdandet samt bibehålla en professionell yrkesroll krävs stöd inom teamet samt adekvat utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)