Flerspråkighet i förskolan. En kvalitativ studie av modersmålsstöd i förskolan i Göteborg

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Yukiko Tanaka; [2007]

Nyckelord: Modersmålsstöd; modersmål; tvåspråkighet; flersprå;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka och klargöra hur modersmålsstöd fungerar i förskolan ochsamtidigt lyfta fram modersmålets betydelse för barns språk- och identitetsutveckling. Den empiriskaundersökningen har som mål att undersöka pedagogernas arbetssätt i flerspråkiga förskolor och attutreda hur modersmålsstödet fungerar i förskolan i Göteborg.Huvudfråga: Studiens frågeställning lyder: Hur tillgodoser förskolor i Göteborgs kommun deflerspråkiga barnens rätt till modersmålsstöd?Metod och material: Studien består av en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer.Sammanlagt intervjuades två modersmålslärare och tre förskollärare från tre olika förskolor iGöteborgs kommun. Intervjuerna spelades in på band och intervjumaterialet blev dels transkriberat isin helhet och dels sammanfattades den del som var relevant för studien.Resultat: Modersmålslärarna ambulerar mellan förskolan och skolan och ger barnen språkträning engång i veckan. Språkträningen ges parallellt med den ordinarie verksamheten. Föräldrarnas ochpedagogernas önskemål om att barnen ska få modersmålsstöd förhindras av kommunensbudgetbesparing. Pedagogerna har en positiv inställning till barnens språk och har viljan att utvecklabarnens kunskaper. I förskolan arbetar tvåspråkig personal, men deras språkkompetens utnyttjas oftainte på bästa sätt för barnen. I förskolan talar barnen svenska med varandra även om de har sammamodersmål. Detta beror dels på att svenska fungerar som ett gemensamt språk i förskolan och dels påatt alla aktiviteter i förskolan sker på svenska, så att det är lättare att använda svenska.Betydelse för läraryrket: Flerspråkighet i förskolan ska uppmärksammas mer och pedagoger iförskolan måste hitta ett bra sätt att dra nytta av de flerspråkiga barnens erfarenheter och kunskaper.Samtidigt bör den flerspråkiga personalens kompetens användas mer effektivt. Pedagoger måstesamarbeta med modersmålslärare för att öka modersmålsstödets kvalitet. Genom ökad kunskap ommodersmålets betydelse för barns språk- och identitetsutveckling, kan förskolepedagogerna höjastatusen på barnens språk och kulturtillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)