"Har man det rätta tänket så är man där redan" : En kvalitativ studie om att arbeta med pedagogisk dokumentation och barns inflytande i dokumentationen på förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: I föreliggande studie är syftet att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om arbetet med pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med dokumentationen på förskolan. Studien är inspirerad av en fenomenografisk metodansats och studiens teoretiska ramverk är utvecklingspedagogiskt perspektiv och postkonstruktionistiskt perspektiv. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare deltagit. Studiens första forskningsfråga besvaras genom de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Resultatet visar att dokumentationen främst syftar till att främja barns lärande och utveckling. I studien framgår att det finns svårigheter med att beskriva den pedagogiska dokumentationens innebörd. Det blir framträdande i resultatet att lärandeobjekt används för att synliggöra barns lärandeprocesser vilket dokumenteras för att sedan användas som underlag för vidare reflektioner i arbetslaget. Resultatet pekar på att syftet med dokumentationen har ändrat fokus från att vara fotoalbumsbilder för att visa upp för vårdnadshavare till att foton ska spegla det som barnen faktiskt gör.  Dilemman och möjligheter är ett resultat som beskriver hur och om barn ges inflytande i dokumentationen. Verktyg framträder som viktiga resurser för att barnen på eget initiativ ska kunna dokumentera utifrån barnens perspektiv. Studiens slutsats är att pedagogisk dokumentation är komplext och att förskollärarna använder sig av varierade metoder för att dokumentera. De faktorer som påverkar barns inflytande och delaktighet i dokumentationen framträder sig vara lagar, verktyg och tidsbrist. Resultatet visar att trots önskan om att få ta del av barnens perspektiv i dokumentationen blir det utifrån de vuxnas perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)