Förskollärares möjligheter och hinder till att utveckla barns flerspråkighet i förskolan : Förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och hinder som förskollärare uppfattar till en flerspråkig utveckling hos barnen på förskolan, samt vilka förutsättningar förskollärare har önskemål om för att verksamheten ska kunna utvecklas i detta avseende. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av utbildade förskollärare på fyra olika förskolor. Totalt gjordes fyra intervjuer varav två intervjuer på kommunala förskolor och två intervjuer på privata förskolor. Resultatet visar att förskollärarna upplever det som fler hinder än möjligheter till att utveckla barnens flerspråkighet och menar att de saknar kompetens kring ämnet. De påpekar samtidigt vikten av att modersmålet är betydelsefullt och något som barnen ska känna stolthet över. Det visar sig att övervägande aktiviteter sker på det svenska språket på förskolan och att majoriteten uppmuntrar barnen till att även prata svenska på förskolan. Detta med en påpekan om att det är många vårdnadshavares önskemål att deras barn ska lära sig svenska på förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)