Vinaren i skolan : Forntiden i musikundervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Det första musikinstrumentet som hittats är 35 000 år gammalt. Forskningen har visat att musikens funktion på den tid då skriftspråket fortfarande inte fanns, bör ha haft andra funktioner än vad musiken har idag. Samtidigt finns många likheter. Dessa kunskaper berikar vår förståelse för vår samtid. Dock visar denna studie att hälften av de musiklärare på högstadiet som deltagit, svarat att de inte nämner forntidens musik eller musikinstrument alls, eller bara i förbifarten. Orsaken till det skulle vara tidsbrist och egen brist på kunskap i ämnet. Läroplanen hjälper inte läraren att prioritera musikens ursprung och utveckling. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)