"Att hitta gnistan hos barnet" : Betydelsen av pedagogers arbete med barns motivation när beteendeproblem uppstår i förskola och skola

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Saknar barn motivation till skolan finns det en risk att de misslyckas vilket skulle kunna leda till dålig självkänsla och beteendeproblem. Tar vi inte beteendeproblem på allvar redan i tidig ålder så är risken att problemen växer och följer med barnen upp i skolåren och även in i vuxenlivet. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och intervjuat pedagoger i förskolan och skolan. Vi har undersökt förskollärares och grundskollärares uppfattningar om sitt arbete med barns motivation och beteendeproblem som uppstår i förskola och skola, samt vilka förutsättningar de anser att de har för att arbeta med dessa. Vi fokuserade både på förskola och skola för att kunna se om det fanns likheter och skillnader i vad pedagogerna uttryckte. Vårt resultat visade att pedagogerna anser att arbetet med barns motivation har betydelse för beteendeproblem som uppstår i förskola och skola. Resultatet visade även att pedagogerna anser att förutsättningarna har en betydelse för deras arbete med barns motivation och beteendeproblem som uppstår i verksamheten. Förutsättningarna såg olika ut i de olika verksamheterna, men utöver det framkom ingen större skillnad mellan dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)