Mobilen i familjen : En sociologisk studie om hur användningen av smartphones förändrar den sociala interaktionen och tillgängligheten mellan föräldrar och barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

En smartphone är en teknisk apparat som successivt tar mer och mer plats i vårt vardagsliv. Att äga denna tekniska pryl betyder att man är ständigt anträffbar och att vara utan den har kommit att bli allt svårare. I takt med detta läggs mycket av vår uppmärksamhet och tid på våra smartphones vilket kan bidra med bland annat konsekvenser för våra sociala interaktioner med de närmsta vi har, vår familj. Vårt syfte med denna uppsats är att skapa  en förståelse kring användandet av smartphones samt vilket inflytande den har på sociala interaktioner samt tillgängligheten mellan föräldrar och barn. Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte. Vidare har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att skapa en djupare förståelse kring våra  espondenters känslor, uppfattningar, åsikter och erfarenheter kring smartphones. Dessa intervjuer har vi sedan tolkat i vårt resultat utifrån en hermeneutisk infallsvinkel. Vidare har vi kopplat resultatet till tidigare forskning för att hitta samband och olikheter samt använt oss av teorier för att stödja våra tolkningar i vår sociologiska analys. Det teoretiska  ramverket vi har utgått ifrån har innefattat tid och rum (Giddens), Social responsivitet kontra asocial responslöshet (Asplund) och sociala roller (Goffman). Resultatet visar i sin tur att smartphones skapar en distansering mellan föräldrar och barn vilket bidrar till en försämrad interaktion mellan dem. Samtidigt uppskattades tillgängligheten som smartphones bidrog med då våra respondenter ansåg det vara viktigt att kunna nå sina barn respektive föräldrar oberoende av tid och rum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)