Omvårdnadsinterventioner vid obstipation : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Obstipation är ett vanligt förekommande symtom hos individer i alla åldrar. Sjuksköterskan har ansvaret för att uppmärksamma individers symtom och tecken på obstipation. Syftet var att belysa omvårdnadsinterventioner vid obstipation. Metoden var en litteraturstudie som genomfördes efter niostegsmodellen i Polit & Beck (2017). Databassökningar genomfördes i CINAHL och PubMed. Elva artiklar, varav tio kvantitativa och en med mixad metod kvarstod efter kvalitetsgranskningen. Resultatet bestod av tvåhuvudkategorier; Sjuksköterskans bedömning och Alternativa behandlingsinterventioner, med fyra respektive fem subkategorier. Slutsatsen blev att omvårdnadsinterventionerna som identifierades förbättrade symtomen på obstipation och ökade avföringsfrekvensen. Omvårdnadsinterventionerna som framkom kan användas av både sjuksköterskan och individen för egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)