Hinder inom palliativ vård för patienter med KOL inom hemsjukvården : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många miljoner personer lever med sjukdomen globalt. För att patienter med KOL ska uppnå en god livskvalité genom minskade sjukhusinläggningar krävs en god palliativ vårdinsats som ska ges i hemmet. Distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård har en central roll inom palliativ vård. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hinder för distriktssköterskans palliativa vårdinsatser till patienter med KOL i hemmet. Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie baserat på tio artiklar. Sökningen, granskningen och analysen av samtliga artiklarna gjordes enligt Bettany-Saltikov & McSherrys modell. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: bristande kunskap och kompetens, kommunikationsproblem och teamsamarbete, initiering av palliativ vård och brister i organisationen inom hemsjukvård. Slutsats: Ökad kompetens genom kunskapsutveckling, välstrukturerad organisation inom hemsjukvård såsom personalbemanning, och multidisciplinär teamssamverkan ger distriktssköterskor goda förutsättningar att klara av palliativa vårdinsatser till KOL-patienter i hemsjukvården. I resultatet framkommer att dessa viktiga faktorer brister, vilket förhindrar distriktssköterskor att ge en god palliativ vård till patienter med KOL. Förslag på vidare forskning är en intervjustudie med distriktssköterskor inom hemsjukvården samt med deras chefer med frågor kring kunskap, kompetens, utbildning och organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)