Mönster och algebra i förskoleklass

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Förskoleklassen har ett obligatoriskt kartläggningsmaterial som heter Hitta matematikendär syftet är att lärarna ska få förståelse för elevers kunskaper i matematik. I materialet utgör mönster en del av bedömningen. Med en systematisk litteraturstudie som metod har tio artiklar analyserats och sammanställts med fokus på mönster och algebra. Syftet med studien är att klargöra på vilka sätt förskoleklasselevers förståelse för mönster kan ha påverkan på den framtida algebrainlärningen. Syftet är också att se hur läraren kan arbeta för att främja förskoleklasselevers lärande av mönster. I artiklarna synliggörs bland annat det sociokulturella perspektivet, positivismen och det kognitiva perspektivet. Resultatet av artiklarna indikerar att tidig mönsterinlärning har en positiv påverkan på den framtida algebrainlärningen om undervisningen sker på rätt sätt. Utifrån artiklarna presenteras några arbetssätt som främjar elevernas lärande av mönster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)