EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. Vidare har informationsspridningen gällande det i dagsläget stundande valet till Europaparlamentet, den 23–26 maj 2019, undersökts. Studien grundas i teorier om medialisering, sociala medier samt politiskt deltagande bland unga. Empirin grundas i en internetenkät samt studerandet av Valmyndighetens mest använda kanaler på sociala medier. Vi har grundat tankarna om det låga valdeltagandet på egna observationer utifrån samhället omkring oss. Vi har därför antagit ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i analysen av resultaten; där vi ser samhället som ett samspel mellan människor som själva konstruerar sin verklighet och uppfattningen om den. Studien har varit deduktivt utformad då vi därefter testat vår frågeställning genom tidigare nämnda webbenkät som genererade totalt 225 svar. Vi analyserade i rapportens slutskede enkätsvaren med hjälp av bivariat analys och kopplade dessa till informationen vi fått genom att titta på Valmyndighetens utvalda sociala mediekanaler. Sammanfattningsvis har vi kunnat se att det finns en relation mellan okunskap hos svenska ungdomar och brist på information från Valmyndigheten. Vi har även kunnat bekräfta sociala mediers vikt vid informationsspridning. Tydligast demonstreras det kanske i att samtliga som i enkäten svarade att de inte tänker rösta i EU-valet, inte hade nåtts av någon information om det kommande valet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)