Högfrekvent fysisk aktivitet vid reumatiska sjukdomar : En kvantitativ interventionsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Reumatoid artrit och ankyloserande spondylit är reumatiska sjukdomar där smärta, stelhet och trötthet är vanliga symptom. Detta kan ge funktionsnedsättningar och påverka livskvalitén negativt hos de drabbade som ofta blir inaktiva, trots att forskning visar att fysisk aktivitet kan lindra funktionshinder orsakade av sjukdomen. Dock finns begränsat med forskning på vilken effekt en period med högfrekvent varierad träning kan ha på diagnosspecifika problem och funktionsnedsättningar hos patienter med reumatiska sjukdomar. Metod: Studien är en interventionsstudie av kvantitativ karaktär. Interventionen bestod av varierad gruppträning 3–4 pass/dag, 5 dagar/vecka i 4 veckor. Datainsamlingsmetoderna som använts i studien är generell upplevd smärta skattad med visuell analog skala (VAS), benstyrka mätt med timed stands test (TST), nackrotation mätt med myrinmätare, greppstyrka mätt med JAMAR och funktionell arbetskapacitet mätt med sex minuters gångtest (6MWT). Testerna utfördes innan och efter interventionen. För VAS redovisas medianvärde, för övriga tester redovisas medelvärde. Resultat: 232 patienter deltog i studien. På samtliga parametrar visades en signifikant förbättring. VAS förbättrades med 2,8, TST med 5,99 sekunder, JAMAR höger med 4,65 kg/vänster med 4,06 kg, 6MWT med 102,58 meter och nackrotation med 20,55°. Konklusion: Studiens deltagare visade en förbättring avseende samtliga parametrar. Mer forskning krävs för att påvisa om något specifikt träningsupplägg har bäst effekt på nämnda parametrar hos personer med reumatisk sjukdom, samt för att utvärdera effekten av kontextuella faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)