Onödig vårdtid? - En fallstudie om patientflödet på en barnintensivvårdsavdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Julia Mattsson; [2020-05-05]

Nyckelord: Boarding; utskrivningsprocessen; lean; patientflöde;

Sammanfattning: Sjukvården befinner sig i en ansträngd situation och logistiska lösningar kan vara svaret påproblemen. Denna uppsats skrivs på uppdrag av Barnintensivvårdavdelningen (BIVA) vidDrottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus som upplever problem med att de vårdar sinapatienter under längre tid än nödvändigt. Därför syftar denna uppsats till att skapa underlagoch ge förslag till att förbättra patientflödet på BIVA. Det sker genom att kartlägga nulägetoch att föreslå förbättringsåtgärder.Uppsatsen har både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Leanmetodik har använts för attanalysera utskrivningsprocessen och en tillfällig mätning har gjorts för att kvantifiera den såkallade boardingen, vilket innebär att vårdavdelningar vårdar patienter som är medicinsktfärdigbehandlade men ändå inte flyttats från avdelningen.Studien kommer fram till att utskrivningsprocessen från BIVA i dagsläget inkluderar mångaolika aktiviteter och involverar många olika personer. Processen påbörjas vanligtvis påeftermiddagen dagen för utskrivning och avslutas när patienten fysiskt och administrativtlämnat avdelningen. Under studietiden ”boardades” i genomsnitt patienterna i 2,5 timmar isamband med utskrivning.Några av åtgärderna som BIVA bör vidta för att korta ner den onödiga vårdtiden i sambandmed utskrivningsprocessen som stöds av tidigare forskning är förbättrad kommunikation, ökatsamarbete mellan avdelningarna och att reducera antalet steg i utskrivningsprocessen. Det kanäven vara fördelaktigt att ta fram skriftliga rutiner för de delar i utskrivningsprocessen där detinte finns, arbeta med vårdplaner och se om möjligheten finns att anställa ensamordningssjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)