Närståendetransaktioner i aktiebolag : En utredning av hur närståendetransaktioner rättsligt hanteras

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Den reglering som finns för aktiebolag är omfattande men saknar vid denna studie en uttrycklig reglering för närståendetransaktioner. Syftet med studien har därför varit att utreda området närståendetransaktioner och hur företeelsen rättsligt hanteras. För att uppfylla syftet med studien har rättsdogmatisk metod använts. Närståendetransaktioner kan efter denna utredning framställas innebära överföringar eller överlåtelser av tillgångar eller komponenter mellan ett aktiebolag och närstående till aktiebolaget. Utredningen visar även att närståendebegreppet anses vara i behov av en avgränsning och generalisering eftersom den krets av personer som omfattas av närståendebegreppet varierar mellan olika bestämmelser. Vidare visar utredningen att det finns betydande reglering som rättsligt hanterar närståendetransaktioner. Sådan reglering finns exempelvis i aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05, aktiebolagslagens 17 kap. ABL om värdeöverföringar och 16 kap. ABL om riktade emissioner. Rättspraxis har även visat att dessa bestämmelser rättsligt kan hantera närståendetransaktioner i praktiken, däremot ger rättspraxis ingen sammantagen vägledning för hur närståendetransaktioner praktiskt ska bedömas utan uppfattas bedömas i varje enskilt fall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)