Färdigintegrerad på arbetsmarknaden? - En skildring av krav och förutsättningar för att kliva in och stanna kvar på den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte ochfrågeställningar:Syftet med denna uppsats är explorativt och avser att undersöka närtjänstemän vid en kommunal förvaltning anser att nyanlända är färdigintegrerade. Studien ställer följande frågeställningar:- Vilken är den etablerade förståelsen av integration blandtjänstemän vid en kommunal arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsförvaltning?- Vilka krav framträder för nyanlända vad gäller att bliintegrerade på den svenska arbetsmarknaden?Teori: Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital, habitus och fält.Metod: Studien grundar sig i en kvalitativ metod där empirin utgörs av åttasemistrukturerade djupintervjuer. Informanterna är kommunalatjänstemän som arbetar inom en förvaltning för arbetsmarknad- ochvuxenutbildning.Huvudresultat: Resultatet visar att integration kan beskrivas som arbetsintegration.Egenförsörjning och egenmakt anses utgöra slutmålet för en lyckad1integrering. Vidare belyser studien att kraven för ett första arbete idagär lägre jämförelsevis med ett antal år tillbaka. Bristen på kompetentarbetskraft medför att arbetsgivare sänker inträdeskraven för arbetevilket får konsekvenser i ett långsiktigt perspektiv. För att klara avlågkonjunkturer och eventuella uppsägningar krävs att individenbesitter: Arbetslivserfarenhet, utbildning, språkkunskaper och socialkompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)