Urvalsdimensioner i rekryteringssammanhang en kvalitativ studie om mångfald

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem eftersom vissa grupper då stängs ute från arbetsmarknaden. Även om vi lever i ett heterogent samhälle idag i Sverige så tycks inte denna mångfaldsbefolknings resurser tillvaratas på ett rättvist sätt ute på arbetsmarknaden. Anställningstillfället då beslutet om anställning sker är centralt eftersom det då sker en social uppdelning av olika grupper och individer. Denna empiriska studie undersöker hur personalvetare som jobbar med rekrytering uppfattar och prioriterar olika urvalsdimensioner vid rekryteringar och hur de hanterar den eventuella påfrestning det innebär att ta hänsyn till flera olika urvalsprinciper vid rekryteringar. Utgångspunkter i denna studie är Webers idealtypiska byråkrati och Riveras teori om kulturella likheter vid rekryteringar. Studien använder sig av intervjuer som metod och urvalet består av sju personer som jobbar med kvalificerat personalarbete och har erfarenhet av rekrytering. Resultatet visar att företagets preciserade kravprofil om rätt kompetens är det som personalvetarna främst säger sig prioritera vid rekryteringar. Dessutom framkommer att personliga egenskaper eller kulturella likheter till organisationens medarbetare också värdesätts högt i rekryteringsprocessen. Personalvetarna upplever inte att det är påfrestande att förhålla sig till flera olika urvalprinciper i denna studie. Personalvetarna kan se fördelar med mångfald eftersom det främjar gruppdynamik och kompetens i organisationen. De mångfaldsprinciper som förekommer gäller främst på en teoretisk nivå, alltså via organisationens policy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)