Kärlek på jobbet - Om stigma i organisationer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Lisa Sergeeva; [2018-06-14]

Nyckelord: organisation; stigma; byråkrati; arbetstagare; effektivitet;

Sammanfattning: På moderna arbetsplatser befrämjas social samvaro mellan kollegor, dåpersonliga relationer anses vara gynnande för organisationen. Näravänskapsrelationer ses fördelaktigt, något som av organisationen främjas närgemenskapsstärkande aktiviteter anordnas. Däremot finns en typ av relationsom ses något otillbörlig, det är den intima kärleksrelationen, den behövermanageras med policies och regelverk. I studier om kärlek på jobbet tenderarforskare att rikta blicken mot organisationsledningens syn på detta fenomen ochdärtill på kärleksrelationens negativa effekter på organisationen. Det saknas iorganisations- och managementforskningen studier som tar ettunderifrånperspektiv på fenomenet kärlek på jobbet. Bland annat därför syftardenna autoetnografiska studie till att studera hur fenomenet kärlek på jobbetupplevs av och påverkar de arbetstagare som är involverade i kärleksrelationerpå jobbet, samt hur deras relationer påverkar organisationen och desseffektivitet.Under fem månaders tid har jag med autoetnografisk ansats samlat erfarenheterav kärlek på jobbet. Min arbetsplats var likt många moderna organisationerinfluerad av ett byråkratiskt ideal, särskilt på ledningsnivå. Studien påvisar attden stigmatisering som till följd av ett byråkratiskt ideal blir verklighet iorganisationer kan medföra social kontroll och därmed arbetstagarnasvantrivsel. Resultatet för organisationen kan bli hög personalomsättning ochökad sjukfrånvaro. Jag finner därtill att fenomenet kärlek på jobbet har potentialatt generera positiva effekter såsom att öka arbetstagarnas trivsel och delvis somen följd av detta leda till ökad produktivitet. Jag argumenterar därför för atttillåtande organisationsklimat som inte bannlyser kärlek på jobbet utan ser detsom något naturligt och gynnsamt för organisationen är att föredra, medan ettmotsatt förhållningssätt till kärlek på jobbet är till organisationens nackdel och iförlängningen kanske till och med kan leda till organisatorisk död.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)