Kärlek på jobbet - Om stigma i organisationer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Lisa Sergeeva; [2018-06-14]

Nyckelord: organisation; stigma; byråkrati; arbetstagare; effektivitet;

Sammanfattning: På moderna arbetsplatser befrämjas social samvaro mellan kollegor, då personliga relationer anses vara gynnande för organisationen. Nära vänskapsrelationer ses fördelaktigt, något som av organisationen främjas när gemenskapsstärkande aktiviteter anordnas. Däremot finns en typ av relation som ses något otillbörlig, det är den intima kärleksrelationen, den behöver manageras med policies och regelverk. I studier om kärlek på jobbet tenderar forskare att rikta blicken mot organisationsledningens syn på detta fenomen och därtill på kärleksrelationens negativa effekter på organisationen. Det saknas i organisations- och managementforskningen studier som tar ett underifrånperspektiv på fenomenet kärlek på jobbet. Bland annat därför syftar denna autoetnografiska studie till att studera hur fenomenet kärlek på jobbet upplevs av och påverkar de arbetstagare som är involverade i kärleksrelationer på jobbet, samt hur deras relationer påverkar organisationen och dess effektivitet. Under fem månaders tid har jag med autoetnografisk ansats samlat erfarenheter av kärlek på jobbet. Min arbetsplats var likt många moderna organisationer influerad av ett byråkratiskt ideal, särskilt på ledningsnivå. Studien påvisar att den stigmatisering som till följd av ett byråkratiskt ideal blir verklighet i organisationer kan medföra social kontroll och därmed arbetstagarnas vantrivsel. Resultatet för organisationen kan bli hög personalomsättning och ökad sjukfrånvaro. Jag finner därtill att fenomenet kärlek på jobbet har potential att generera positiva effekter såsom att öka arbetstagarnas trivsel och delvis som en följd av detta leda till ökad produktivitet. Jag argumenterar därför för att tillåtande organisationsklimat som inte bannlyser kärlek på jobbet utan ser det som något naturligt och gynnsamt för organisationen är att föredra, medan ett motsatt förhållningssätt till kärlek på jobbet är till organisationens nackdel och i förlängningen kanske till och med kan leda till organisatorisk död.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)