Arbetsterapeutiska interventioner för personer med depression : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Instutitionen för hälsovetenskap

Författare: Hanna Friman; [2015]

Nyckelord: arbetsterapi; depression; interventioner;

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner för personer med diagnosen depression. Designen för denna studie är en litteraturöversikt och baseras på ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar som analyserats och presenterats. Metoden valdes för att kartlägga det aktuella kunskapsläget inom området. Data samlades in genom sökning i databaser men också via manuell säkning. Efter granskning valdes 12 artiklar ut att ingå i litteraturöversikten. Artiklarna analyserades och resulterade i två huvudkategorier: aktivitetsbaserade interventioner och strukturstödjande interventioner. Samt i följande fyra underrubriker: skapande aktiviteter, arbetslivsinriktade interventioner, klientkonsultation, utbildning och kurser som intervention samt strategier att hantera vardagen och nya sätt att vara på. Resultatet visade att kreativa aktiviteter var den mest frekventa interventionen. Sammanfattningsvis visar resultatet att arbetsterapeutiska interventioner för personer med depression bidrar till ökat självförtroende, främjar nya strategier och sätt att vara, öka känslan av delaktighet och självkännedom. Klienterna fick en bättre struktur på dagen vilket ledde till ökad aktivitet och tillfredställelse och de depressiva symptomen minskade. Resultatet visar på en variation på interventioner, men på grund av studiernas bedöms att vara av låg kvalitét så kan vetenskaplig evidens på en positiv effekt av interventionerna inte bevisas. Trots att studierna har låg evidens, så har dem ändå ett stort värde ur klient- och behandlingsperspektiv.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)