Textilteknisk menisk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Denna rapport presenterar det examensarbete som gjorts i samarbete med företaget Artimplant. Syftet med arbetet är att ta fram en prototyp av ett meniskimplantat i trikåteknik. Det kräver stickning av en given form och att prototypen ska inneha vissa egenskaper.Ämnesområden som berörs under arbetets gång är textiltillverkning med inriktning mot väfttrikå samt medicinsk textil. Förutom textila ämnesområden tas även ämnen som knäledens anatomi och meniskens uppbyggnad, funktion och skador upp. Kunskaper inom dessa områden krävs för att på bästa sätt ta fram prototyper av meniskimplantat.Att sticka det triangulära tvärsnittet och den böjda formen som krävs för ett meniskimplantat har varit ett arbete som pågått under hela projektet. För att åstadkomma detta och erhålla egenskaper som krävs för en prototyp av ett meniskimplantat har diskussioner förts med produktutvecklare och tekniker, både på Artimplant och på Textilhögskolan för att diskutera möjligheter och utformning. Även möte med ortoped och en av initiativtagarna till Artimplant har givit värdefull information kring hur en prototyp till ett meniskimplantat bör utformas. Dessutom diskuteras och analyseras frågor kring industrialisering av processen och framtagning av kravspecifikation samt hur prototyper förhåller sig till den framtagna kravspecifikationen.Varje enskild prototyp granskas efter framtagning och utvalda prototyper genomgår tester där resultaten jämförs mellan dessa samt enligt kravspecifikation. Detta tillvägagångssätt möjliggör ständiga förbättringar för varje prototyp som tas fram.En slutlig prototyp av ett meniskimplantat har tagits fram och dess egenskaper och utformning möter den framtagna kravspecifikationen. Dess grepp och känsla är liknande en naturlig menisk då den är töj- och formbar, elastisk samt har en slät yta. Formbarheten på prototypen möjliggör anpassning av storlek och positionering vilket medför bra integration till ledytorna. Ytterligare likheter som prototypen har med en naturlig menisk är dess förmåga att stå emot deformation vid kompression.This report presents the thesis that was executed at the company Artimplant. The purpose of this work is to produce a prototype of a meniscus implant in knitted technology. It demands knitting a specific shape and that the prototype shall possess certain properties.The subjects that the report covers are textile manufacturing with focus on weft knits and medical textile. Besides subjects concerning textile technology there are also subjects as the anatomy of knee joint and the meniscus structure, function and damage. Knowledge in these areas is required to develop a prototype of a meniscus implant in the best way as possible.Knitting the triangular cross section and getting the curved shape that a meniscus implant requires have been under constant development during the project. To achieve this design and to obtain required properties for a prototype of a meniscus implant have discussion been held with product developer and technicians, both at Artimplant and at the Swedish School of Textile, to discuss the opportunities and design. Meetings with an orthopaedic, who also was one of the initiators of Artimplant, have provided valuable information regarding the design of a prototype of a meniscus implant. Furthermore, issues related to industrialization of the process, composing a requirement specification and how prototypes are related to the requirement specification are discussed and analyzed.Each produced prototype is analyzed and thereafter prototypes are selected for further tests. The results from the tests are compared between the selected prototypes and according to the requirement specification. This line of action allows continuous improvement for each produced prototype.A final prototype of a meniscus implant has been developed and its properties and design fulfil all of the criteria in the requirement specification. Its hand is similar to a natural meniscus because of its stretchability, elasticity, flexibility and the surface smoothness. The flexibility of the prototype allows adjustments of size and positioning which results in good integration to the knee-joint. Further resemblance is the prototype’s ability to resist deformation during compression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)