Ett långsamt farväl tillsammans med ALS : En analys av självbiografier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom orsakad avnedbrytning och död av motorneuron, vilket leder till förlorad funktion i tillhörande muskler då nervsignaler uteblir. Personer med ALS är en sårbar grupp med begränsad möjlighet att uttrycka sig för omvärlden. Syfte: Syftet med studien var att genom ALS-drabbades narrativ identifiera beskrivningar av upplevelser och hur dessa företer sig under sjukdomsförloppet. Metod: Studien bygger på en kvalitativ ansats som analyserat självbiografier skrivna avpersoner med ALS, utifrån en innebördsanalys. Resultat: Sjukdomen medför mångdimensionella dilemman av existentiella slag som bidrar till lidande och att familjen har en betydelsefull roll i den ALS-drabbades mående. De främsta anledningarna till lidande är rädslan för påverkad värdighet och utanförskap. Konklusion: Sjuksköterskan har en central funktion i vårdandet av ALS-drabbade. God förståelse i de drabbades tankar och upplevelser är en förutsättning för att ge god vård och etablera trygghet. Sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en god relation med den ALS-drabbade och anhörig för att kunna bidra till stöttning ur ett helhetsperspektiv och därifrån utöka möjligheten till välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)