Patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige lever närmare 350 000 människor med diagnosen hjärtsvikt och med en åldrande befolkning kommer antalet drabbade att öka. Hjärtsvikt är en av de vanligaste folksjukdomarna och innebär en hög mortalitet. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. Metod: Detta är en litteraturöversikt som använder sig av Polit och Becks niostegsmodell samt en tematisk analys. Vetenskapliga artiklar införskaffades via Cinahl och PubMed.  Resultat: Efter genomgång och noggrann analys av artiklarna valdes tre teman med tillhörande underteman. Temat Fysisk påverkan i vardagslivet skildrades av två underteman, fysiska upplevelser av sjukdomen samt att ha ett begränsat liv. Temat Hjärtsvikts påverkan på känslolivet skildrades utifrån två underteman, förändringar i känslolivet efter insjuknande samt att kunna ha ett socialt nätverk. Temat Möten med hälso- och sjukvården skildrades utifrån tre underteman, brist från hälso- och sjukvården, att förlora kontrollen av sitt eget liv samt egenvård är viktigt för mig. Slutsats: Patienter med hjärtsvikt kämpar med fysiska och psykiska utmaningar. De fysiska begränsningarna har en inverkan i dagliga rutiner. Den psykiska ohälsan hos dessa patienter kan främjas genom att motivera till att bibehålla de sociala nätverken som de har. Sjuksköterskan behöver förbättra kvalitén på patientutbildning så att patienterna känner sig trygga med att sköta sin egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)