Identitet, autenticitet och exklusivitet i en konsumtionsgemenskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Lukas Marberger; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Konsumtion har i dagens samhälle fått en allt större betydelse för människan och vissa menar att vi bygger upp hela vår identitet kring varumärken. Samtidigt får internet allt större inflytande och har blivit ett viktigt socialt forum. Tillsammans skapar detta nya möjligheter för gemenskaper och kulturer baserade i konsumtion att utvecklas på internet. För individer vars identitet skapas i konsumtion kan detta påverka själva identitetsskapandet. Då forskning också visat att autenticitet, coolhet och exklusivitet i högre utsträckning efterfrågas idag blir detta centralt att undersöka i ett socialt sammanhang på internet. Inte minst sedan innebörden av dessa begrepp kan ha förändrats i en värld där allt är tillgängligt. Syftet med denna studie var att nå en ökad kunskap och förståelse för aktiviteter i en konsumtionsgemenskap och undersöka inställningen till dessa begrepp. Genom en netnografisk metod baserad på aktivt deltagande undersöktes en konsumtionsgemenskap kring sneakers. Studiens resultat bekräftar tidigare forskning kring hur individen skapar sin identitet men visar också att själva skapandet kan ha förändrats. Genom sociokulturell teori, tidigare forskning och nyfunnen empiri lanseras också begreppet konsumtionsgemenskap. Studien visar även på nya upptäckter kring de studerade begreppen och hur betydelsen av dessa var central för konsumtionsgemenskapen men kan vara på väg att förändras. Upptäckterna relateras till tidigare studier och det ges förslag på framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)