Möten i natten : En observationsstudie om interaktion och beteende i krogmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Studien utgår ifrån ett interaktionistiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv och har till syfte att studera och jämföra beteende och social interaktion i två olika krogmiljöer. Frågeställningarna berör flera delar av interaktion, bland annat kroppsspråk och umgänge. För att undvika försköningar av verkligheten och studera beteenden i en kontext används observation som metod Detta genom en kvalitativ undersökning där händelser och beteenden fokuseras. I observationerna fokuseras olika typer av grupperingar, hur personer tar kontakt med varandra, hur personer använder sig av kroppsspråket och blicken, om det förekommer beröring och vilket avstånd personer håller till varandra. Fokus ligger även på hur personer använder sig av rummet, till exempel var och hur man placerar sig i rummet och även den rådande normen kring utseende. Materialet från observationerna bearbetas med hjälp av en modifierad kvalitativ innehållsanalys för att sedan kopplas samman med tidigare presenterade teorier. Resultaten visar på att kroppsspråk är ett viktigt verktyg för att kommunicera och interagera i krogmiljön. Det vanligaste sättet att ta kontakt är genom dansen och beteende och interaktion förändras över tid, vilket i studien kan ses genom att kontaktförsöken ökar under kvällens gång. Studien visar även att det finns tydliga normer i utseende, vilka skiljer sig åt mellan de båda undersökta krogmiljöerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)